VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 OD 1.9.2021

Vysledky-prijimaciho-rizeni-sk-rok-2021-22

 

      MATEŘSKÁ  ŠKOLA  KAMENICE,  okres Praha-východ

     Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

   ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

   se bude konat ve dnech 4.- 9.5.2021

Ke stažení: Žádost o přijetí :  ukončeno

                   Oznámení o individuáním vzdělávání: ukončeno

Žádost + přílohy:

  • kompletně elektronicky vyplněná ŽÁDOST ( 1 list A4 oboustranně )  
  • součástí je potvrzení matriky OÚ Kamenice o trvalém bydlišti v obci a potvrzení lékaře o očkování ( nevztahuje se na děti nar. do 31.8.2016 s povinnou předškolní docházkou od 1.9.2016 )  - stačí, pokud vám pediatr odešle potvrzení naskenované
  • kopie rodného listu dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce – v případě osobního předání
  • cizí státní příslušníci povolení k pobytu – kopie
  • pokud máte zájem o individuální vzdělávání – týká se dětí nar. do 31.8.2016, podáte současně vyplněné OZNÁMENÍ

Důležité informace:

    Na neúplné, nepodepsané žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.

    Nezáleží na pořadí, v jakém dokumenty obdržíme !!! 

    Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku.ˇ

Způsoby podání:

1) poštou na adresu školy – žádost včetně příloh – rozhodující je datum podání na poštu

2) elektronicky:  a ) do datové schránky školy z datové schránky fyzické osoby – zákonného zástupce

                         b ) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3) osobně 6.5.2021 od 10 – 14 hodin v ředitelně mateřské školy

 

STANOVENÁ KRITERIA PRO  PŘIJETÍ :

1) Děti nar. do 31. 8. 2016  - povinná předškolní docházka - s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

2) Děti nar. od   1. 9. 2016 – 31.8.2017 s trvalým pobytem v obci Kamenice+ osady

3) Děti nar. od   1. 9. 2017  - 31.8.2018 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

4) Děti nar. od   1. 9. 2018 – 31.12.2018 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

 Osady obce Kamenice:  Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice

Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní do naplnění volné kapacity školy.

     V letošním roce máme 49 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, z toho 3 děti s individuálním vzděláváním, které nejsou zahrnuty do kapacity školy. Zatím nejsou známy přesné počty dětí s odkladem školní docházky, počítáme cca 40 volných míst. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si ho uschovat) bude zveřejněn na webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky!  Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu  správního řízení.

TERMÍNY:

1) Vyjádření  účastníků  řízení k podkladům pro rozhodnutí  dle  § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní  řád:  12.5. 2021 od  11  do 13 hod.  v MŠ.

2)  Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování  25. 5. 2021.

3)  Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly zveřejněn nejpozději 1.6.2021.

4)  Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se osobně vyzvedávají v MŠ  1.6.- 3.6. 2021  v době od 9 do 12 hod.  

       Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů  budou odeslána 4.6.2021 na uvedenou adresu.  Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. 

 

V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ DO MŠ KAMENICE A ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ -NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ VEDENÍ ŠKOLY!

( stačí i emailem z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti) Na uvolněné místo čekají další žadatelé dle věkového pořadníku, které ihned kontaktujeme !!     

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

   Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

   Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí :

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

                                                                                                                                               Mgr. Jana Boučková – ředitelka

 

POTVRZENÍ  o platbě za předšk.vzdělávání pro účely daňového odpočtu :

-  formulář ke stažení : ukončeno

- odevzdávejte VYPLNĚNÉ ve své třídě do 10.2.2021

- k vyzvednutí bude od 10.2.2021

- žádám o dodržení termínů !!! 

 

 

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

  • +420  737 479 013 (0.p)
  • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

  • +420  774 833 245  
  • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice