Hledat

Kontakt

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. smile

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice

Školní řád

ŠKOLNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ  ŠKOLY :   Č.j.: 115/2017         Platnost od :  1.9 .2017

je zpracován ředitelkou školy v souladu s těmito právními normami a předpisy:

 • Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.280/2016 Sb.,o předškolním vzdělávání,která mění vyhlášku č.14/2005Sb.,v platném znění
 • Vyhláška č.27/2016 Sb., v platném znění, která se zabývá vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví §50
Ustanovení školního řádu:    
   1. Základní cíle MŠ a ŠVP – Školní vzdělávací program
   2. Organizace a provoz
   3. Práva a povinnosti
   4.  Platby – za předškolní vzdělávání a stravné
   5.  Zacházení se školním majetkem
   6.  Zájmové mimoškolní aktivity

1. ZÁKLADNÍ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 • podílí se na citovém, rozumovém, a tělesném rozvoji dítěte
 • podílí se na osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů
 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • staví na vzájemné spolupráci zákonných zástupců a mateřské školy.

1.1.  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – CESTA NA OSTROVY POZNÁNÍ

       ŠVP podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku.
      Děti  jsou  vzdělávány  dle  Školního  vzdělávacího  programu,  který  je  zpracován  v souladu  s  platnou  školskou legislativou,  Rámcovým  vzdělávacím  programem  pro předškolní vzdělávání a s vyhláškou č.27/2016 Sb., v platném znění, která se zabývá  vzděláváním  dětí a žáků  se  speciálními  vzdělávacími potřebami a dětí nadaných,  vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

2.     ORGANIZACE A PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

2.1. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. do 16.května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklýmmístní tisk, webové stránky a info cedule MŠ a o Obecního úřadu Kamenice
 • O přijetí rozhoduje ředitelka a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nejpozději do 30ti dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí
 • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců. ( §34 odst.3  zákona 561 / 2004 Sb.)
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy.
 • Dítě může být přijato nad rámec kapacity školy na základě §34 odst.10 Zákona č. č. 178/2016 Sb.( Školský zákon) a §2 odst.8 vyhlášky č.280/2016 Sb.,o předškolním vzdělávání na doplněnou docházku
 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • lékařské potvrzení o  stanoveném pravidelném očkováním nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci
  • další lékařská a odborná potvrzení dokladují potřeby speciální péče 

2.2. KRITERIA PRO PŘIJETÍ :

a)Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky

– dosažení 5 let do 31.8. předcházejícího školního roku

b)Trvalý pobyt dítěte v obci Kamenice + obcích v její působnosti

( Kamenice, Olešovice, Těptín, Štiřín, Všedobrovice, Nová Hospoda, Skuheř, Struhařov, Ládeves, Ládví )

Volná místa se obsazují postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní. 

2.3 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte - tj. kdy dítě do 31.8. téhož roku dosáhne věku 5 let.         Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje se v rozsahu 4 hodin denně, a to od 8.15 hod. do 12.15 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v povinném předškolním vzdělávání nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně.
 • Nepřítomnost dítěte musí být zaznamenána v omluvném listě dítěte u třídní učitelky ve třídě a stvrzena podpisem zákonného zástupce.
 • Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí :

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

2.4 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě odůvodněně zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
 • Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.
 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
 • Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

2.5. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM CIZINCŮ

 •  Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 •  Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

2.6  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Mateřská škola se organizačně člení na  4 třídy, ve kterých jsou umístěny děti ve věku od 3 do 6 let
 • Provoz je celodenní, a to  pondělí - pátek od 6,45 do 16,45 hodin
 • Kapacita MŠ je 95 dětí.
 • Příchod  dětí  do MŠ   je  do  8,30 hodin.   
 • Pozdější  příchod  dítěte  je  možný  výjimečně na  základě  dohody  zákonných  zástupců  dítěte s učitelkami příslušné třídy

2.6.1  PRÁZDNIVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Omezení a přerušení provozu oznamuje ředitelka písemnou vývěskou 2 měsíce předem a je prováděn na nástěnkách jednotlivých tříd závazný průzkum docházky.
 • V měsících červenci a srpnu ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz přerušuje na dobu 5 týdnů.
 • Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • V MŠ jsou stanoveny dny omezeného provozu (v době školních prázdnin). V tyto dny jsou děti dle aktuálního počtu přihlášených dětí sloučeny na příslušný počet tříd. Informace o umístění dětí je zveřejněna v šatně dětí.

2.7  DOCHÁZKA DĚTÍ A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI 

 • Při přijetí stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci délku pobytu v MŠ
 • Děti docházejí pravidelně,  upravené, oblečené a obuté vhodně a dostatečně podle počasí a teploty
 • Zákonný zástupce oznámí MŠ  předem  známou  nepřítomnost   
 • Není-li  nepřítomnost  dítěte  předem  známá, omluví dítě neprodleně.
 • Způsoby omluvy :  a) písemně do sešitu, který se nachází v šatně příslušné třídy
 • SMS zprávou na mobilní telefon :  737 479 013 3.+ 4.třída   776 258 388 1.+2.třída
 •  ( uvede se jméno dítěte,třída, dny omluvy )                                                                                  
 • Onemocnění  dítěte  jsou  zákonní  zástupci  povinni  včas  nahlásit,  rovněž  výskyt nakažlivé choroby nebo parazitů ( vši atd.) v okolí
 • Po horečnatém či nakažlivém  onemocnění nebo úrazu vyžadujeme potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu
 • V případě výskytu parazitů udělují rodiče souhlas s provedením prohlídky vlasů v evidenčním listu dítěte.

2.8 UKONČENÍ DOCHÁZKY

Docházka může být kdykoli ukončena na žádost zákonných zástupců.

Ředitelka  může ukončit  předškolní vzdělávání dítěte  po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte:

a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolní ho vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitelky MŠ ke sjednání nápravy byla bezúspěšná

c)  v průběhu zkušební doby, která nesmí přesáhnout 3 měsíce( §34 odst.3 zákona č.561/2004), na základě doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko – psychologické poradny

d)   zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne  s ředitelem jiný termín úhrady  ( §35, odst.1 a,b,c,d zákona 561/2004Sb.) 

2.9   PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Rodiče zodpovídají za své dítě do doby, než si je učitelky převezmou
 • Rodiče zodpovídají za dobrý zdravotní stav dítěte při předávání, o každé změně informují učitelku a zachovávají ohleduplnost vůči ostatním dětem a zaměstnancům školy.
 • Dítě  musí  být předáno  osobně  učitelce  ve  třídě  a rovněž  osobně od ní  převzato při odchodu  
 • Je nepřípustné nechávat dítě samotné v šatně nebo ho posílat od vstupu do objektu
 • Pokud bude dítě vyzvedávat z MŠ někdo jiný než  zákonný zástupce, musí mít písemný doklad – tj. musí být zapsán v evidenčním listu nebo mít plnou moc zákonného zástupce
 • V případě nezletilé osoby sepíší rodiče s ředitelkou dohodu o předávání dítěte
 • Dítě lze vyzvedávat již po obědě ve 12.15 hodin, jiný čas si mohou rodiče předem domluvit s příslušnou učitelkou
 • V době zajištění objektu automatickým vrátným se zvoní na zvonek příslušné třídy a vyzvedávající osoba se nahlásí jménem, případně jménem dítěte, které vyzvedává
 • Při vyzvedávání dětí počítejte s časem potřebným na dokončení hry, úklid hraček a převlečení
 • Pozdní vyzvedávání dětí je písemně zaznamenáváno, opakované je nahlášeno OSPOD Říčany.

2.9.1  PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:           1. třída :  7.00 – 16.15  hod.

                                                                      2. třída :  7.45 – 15.15  hod.

                                                                      3. třída :  6.45 – 16.45  hod.

                                                                      4 .třída :  7.45 – 15.00  hod. 

 • Provozní dobou tříd není dotčeno právo na využití celodenní docházky
 • Děti se předávají a vyzvedávají v případě neotevřené „domovské“ třídy v příslušné třídě s provozem 

2.10.  PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ

 • Škola je povinna při poskytování výchovně vzdělávací činnosti přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro přecházení vzniku sociálně patologických jevů
 • Za bezpečnost odpovídají pedagogové od doby převzetí dítěte do jeho předání pouze osobě uvedené v evid.listu
 • Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy
 • V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí mají učitelky právo nepřijmout dítě s nachlazením, teplotou, infekční chorobou nebo parazity
 • Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí
 • Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče bezodkladně telefonicky informováni
 • Při výskytu infekčního onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS
 • Zákonný zástupce musí při prvním nástupu dítěte doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti
 • Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které absolvovalo stanovené očkování
 • Objekt je zajištěn automatickým vrátným a zahrada v celé ploše plotem
 • Při počtu více než 20 dětí mimo objekt školy zajišťují dohled 2 osoby ( vycházky, akce atd.)
 • Všechny skleněné výplně ( okna, dveře ) jsou potaženy bezpečnostní folií
 • Herní prvky na zahradě splňují podmínky EU a jsou pravidelně prováděny revize
 • Pískoviště jsou krytá a písek je pravidelně vyměňován
 • Jsou dodržovány tepelné a světelné normy
 • Přiměřeným způsobem jsou děti informovány o zásadách bezpečného chování a ochrany zdraví v budově, na zahradě, o vycházkách, výletech a všech akcích školy
 • Do MŠ je zakázáno nosit cenné věci a předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz
 • Výchovné problémy řeší  kvalifikované  učitelky ve  třídách nebo po domluvě s ředitelkou, na Vaši žádost je možné pozvat do MŠ psychologa – řešení problémů s chováním  dítěte, v rodině, v kolektivu MŠ, odklady docházky apod.
 • Ve spolupráci s rodinou předcházíme a odhalujeme náznaky šikany a psychopatologických  jevů
 • Všechny děti jsou pojištěny pro případ úrazu v budově, na zahradě a všech akcích mimo MŠ.    Pojištění neobsahuje náhrady ušlé mzdy a jiné škody.

2.11. OBLEČENÍ A HYGIENICKÉ POTŘEBY

 • Důležitá je ze zdravotních a hygienických důvodů bezpečná a pevná obuv
 • Všechny věci svého dítěte viditelně označte, aby nedocházelo k záměně.
 • Oblékejte své děti vhodně k činnostem v MŠ
 • Každé dítě si přinese  vhodnou  domácí obuv na  přezutí ( ne pantofle ), oblečení do třídy, na  pobyt venku, náhradní oblečení, papírové kapesníky, kartáček na zuby, zubní pastu, mladší děti  oblečení na  spaní, popř. dle dohody s učitelkou
 • Pro  případ  nepříznivého  počasí  uložte do sáčku  v šatně  pláštěnku, nepromokavou  bundu, čepici a do botníku holinky
 • Nezapomeňte   na náhradní spodní prádlo, ponožky, kalhoty
 • V rámci  sebeobsluhy  se  všechny  úkony  děti učí  vykonávat  samostatně – usnadněte  jim to jednoduchým zapínáním

2.12. REŽIM DNE : 6,45  -    8,30    =    herní a zájmové aktivity

                              8,30  -    8,50    =    tělovýchovné chvilky

                              8,50  -    9,10    =    dopolední svačina

                              9,10 -  10,00    =    výchovná a vzdělávací činnost

                            10,00  -  11,50    =    pobyt venku

                            11,50  -  12,10    =    oběd

                            12,10  -  14,30    =    polední klid (  mladší děti )

                            12,10  -  12,45    =    polední klid  ( starší děti )

                                                            ( klidové činnosti – četba, poslech, vyprávění, video )

                            12,45  -  14,30    =    vých. vzděl.  činnost  ( starší děti)

                                                              ( předškolní přípravka )

                            14,30  - 14,45     =    odpolední svačina

                            14,30  - 16,45     =    herní a zájmové aktivity

 • Délka poledního odpočinku se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí
 • Délka pobytu venku je adekvátní klimatickým podmínkám
 • V čase mezi jednotlivými činnostmi probíhá  hygiena – WC, mytí rukou, čištění zubů po obědě – jinak průběžně dle potřeby dětí
 • Pravidelnost ,  střídání  a  návaznost  jednotlivých  činností  je  zajištěna, ale časový  rozvrh  je   flexibilní,  neboť  respektujeme  nejen  biorytmy  organismu předškolních dětí,  ale  i  individuální  potřeby  jednotlivců, co se  týká časového prostoru k  ukončení hry nebo výchovně vzdělávacích činností, pozvolného  přechodu mezi činnostmi, hygieně, odpočinku
 • Základním kritériem pro uspořádání režimu je zajištění správné životosprávy ( intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku, odpočinek, pitný režim )
 • Stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, lyžařský výcvik ...). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy.
 • Pitný režim je zajištěn podáváním nápojů k jídlu a v průběhu dne je k dispozici voda z aquabarů

3.  PRÁVA  A  POVINNOSTI

3.1 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Rodiče mají právo:

 • na adaptační vstup s dítětem do MŠ, jindy dle dohody s učitelkou
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života
 • na informace o svém dítěti, vzdělávacím programu a provozu školy- konzultace s jednotlivými p. učitelkami nebo ředitelkou probíhají po předchozí domluvě – buď osobně nebo na mobil MŠ
 •   Veškeré tyto konzultace se uskuteční výhradně mimo přímou výchovně vzdělávací činnost pedagogů.
 • na účast na akcích a v Radě školky ( třídní schůzky se konají bez přítomnosti dětí ! )
 • na poskytování poradenských služeb
 • podávat ředitelce školy stížnost, oznámení, podněty na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte 

Rodiče mají povinnosti:

 • ihned nahlásit změny v osobních datech ( zdrav. pojišťovna, bydliště, zaměstnání, kontakty aj.)
 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a  jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávacího procesu nebo bezpečnost dítěte
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte a dodržovat termíny plateb
 • informovat ředitelku o odkladu školní docházky
 • dodržovat školní řád a podmínky provozu mateřské školy
 • sledovat pokyny, aktuální dění a informace zveřejněné na nástěnkách a webových stránkách
 • neotvírat nebo nechávat otevřené vstupní dveře s automatickým vrátným cizím osobám
 • zavírat a zajišťovat vstupní branku na pozemek MŠ řetězem
 • používat návleky při vstupu do budovy
 • nevjíždět vozidly do objektu školy
 • neodnášet školní dokumenty z informační nástěnky ve vestibulu 
 • zachovávat v  objektu  MŠ  klid,  dodržovat  pořádek  a  být ohleduplní k věcem ostatních dětí
 • provádět dětem kontrolu osobních věcí a udržování v pořádku a čistotě
 • V celém objektu platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty, propagace nebo činnost politických stran či hnutí, reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dětí

3.2.  PRÁVA DĚTÍ

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 • Na kvalitní předškolní vzdělání a výchovu směřující k optimálnímu rozvoji všech schopností a dovedností
 • Na respektování osobnosti a vlastní identity
 • Na emočně kladné prostředí
 • Na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny
 • Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • Na odpočinek a volný čas, na účast ve hře 

3.3.  PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MŠ

 • Přispívat svou činností k naplnění práv dítěte
 • Právo na zdvořilé a slušné chování ze strany rodičů
 • Právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci
 • Povinnost poskytovat rodičům informace vhodným způsobem mimo svoji přímou výchovně vzdělávací činnost
 • Ostatní vyplývají ze Zákoníku práce, Pracovního řádu pracovníků škol a pracovních náplní.
 1. 4.    PLATBY

4.1  ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Výše poplatku za předškolní vzdělávání je určena vnitřním předpisem-viz.info v dokumentech ve vstupní hale MŠ a na webových stránkách MŠ a lze provádět i zálohově dopředu
 • Platba se  provádí  na  účet MŠ – číslo účtu:  0428595359 / 0800
 • Variabilní symbol = číslo dítěte z matriky,  zpráva pro příjemce = DOPORUČUJEME jméno dítěte
 • Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce
 • Bezplatné předškolní vzdělávání je poskytováno :

1)      dětem plnícím povinnou předškolní docházku

2)      dětem s odkladem povinné školní docházky

4.2  STRAVNÉ

 • Poplatek  za stravu  zahrnuje  oběd a 2 svačiny.  Dodavatelem  je  ŠJ  při  ZŠ  Kamenice.
 • Platba se provádí na podúčet  MŠ číslo účtu :  35 – 0428595359 / 0800
 • Variabilní symbol = číslo dítěte z matriky,  zpráva pro příjemce = DOPORUČUJEME jméno dítěte
 • Platby za stravné  jsou splatné do 20. dne předcházejícího měsíce. ( např. na září do 20. srpna )
 • Bez úhrady stravného nelze dítě do mateřské školy přijmout !
 • Strava  se  omlouvá  den  předem do 10.00 hod.  způsobem  uvedeným  v bodě  č. 2.5
 • Pokud není  nepřítomnost známa den předem, mají rodiče možnost vyzvednout si oběd  od 11,30 do 12,00 hod. v přípravnách jídla v MŠ do vlastních přinesených čistých nádob
  • Veškeré odlišné požadavky na výživu dítěte ze zdravotních důvodů konkrétně uveďte, písemně dokladujte a předložte  třídní učitelce,  která  bude  informovat  pracovnici  výdejny  jídla  a vedoucí ŠJ
  • V případě odlišných požadavků na stravování ze zdravotních důvodů, sepíše ředitelka se zákonným zástupcem smlouvu o donášce vlastní stravy.

4.3  VYÚČTOVÁNÍ PLATEB

 • Vyúčtování plateb za školné a stravné se provádí 2x ročně – ke konci kalendářního a školního roku.
 • Přehled plateb je zveřejněn na nástěnce ve vestibulu z důvodu možnosti kontroly zákonnými zástupci.
 • V tabulce jsou uvedené přijaté platby v daném měsíci.
 • Přeplatky dětí, které v MŠ zůstávají, budou převedeny do dalšího roku.
 • Přeplatky odcházejících předškoláků budou poukázány na účet, ze kterého byly poslány – cca v měsíci říjnu po uzavření škol. roku a obdržení výpisů za srpen nebo převedeny na účet mladšího sourozence.

5.  ZACHÁZENÍ  S  MAJETKEM  ŠKOLY

 • Dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s vých. vzděl. procesem
 • Dítě bude slovně vedeno k šetrnému zacházení s majetkem školy
 • Rodiče i zaměstnanci jsou povinni zacházet se školním majetkem ohleduplně a oznamovat řediteli nedostatky, závady a nebezpečí, které by mohly vést ke vzniku škody na majetky školy
 • V případě úmyslného poškození, ztráty či zcizení bude požadována finanční či věcná náhrada

6.  ZÁJMOVÉ  MIMOŠKOLNÍ  AKTIVITY

 • Rodiče berou na vědomí, že přihlášením svého dítěte na mimoškolní aktivity přebírá odpovědnost za bezpečnost lektor kroužku po celou dobu jeho konání, od doby převzetí a zpětného předání učitelce. Toto je zakotveno i ve smlouvách s jednotlivými lektory.
 • Vyúčtování plateb za mimoškolní aktivity si vyřizují rodiče výhradně s lektorem
 • V případě, že je dítě přihlášeno na kroužek v době, kdy nedochází do MŠ, jsou rodiče povinni dítě přivézt na začátku a odvézt po ukončení lekce.
 • Lektoři jsou povinni včas a řádně informovat MŠ a rodiče o případném nekonání kroužku
 • Zájmová mimoškolní činnost je zahajována nejdříve od 15.hodin ve 4.třídě