Projekty

1) Metodika Dobrý začátek do MŠ : Plakat_msmt

2) Zelena-skola_2

3) od 1.3.2022 - 28.2.2023

Projekt:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022561

Číslo výzvy:

02_20_080

Název výzvy:                                          

Výzva č.2_20_080 pro Šablony III-RR v prioritní ose 3 OP

Název projektu:   

Šablony III_ MŠ Kamenice

Aktivity: Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

               Projektový den ve výuce - povinná aktivita

               Odborně zaměřená tematická setkávání rodičů dětí v MŠ

4) od 1.9.2019 -28.2.2022 

Dotační program : MŠMT-OPVV: ukončeno

" Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování "

Projekt:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015612

Číslo výzvy:

02_18_063

Název výzvy:                                          

Výzva č.2_20_080 pro Šablony III-RR v prioritní ose 3 OP

Název projektu:   

Šablony II_ MŠ Kamenice

Popis: Aktivity projektu jsou zaměřeny:

-          na personální podporu školního speciálního pedagoga

-          na podporu profesního rozvoje předškolních pedagogů formou supervize

-          na podporu vzdělávání  pedagogů 

-          na podporu sdílení zkušeností pedagogů z rúzných škol prostřednictvím vzájemných návštěv

-          na podporu využití ICT ve vzdělávání

-          směrem k rodičům  formou realizace odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka .

Projekt je financován z fondů EU ESIF a státním rozpočtem ČR.

Eu-logoMsmt

5) Projekt OP VVV: 

Název: MŠ Kamenice - Šablony I. - ukončeno.

Reg.č.:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005042

Popis: Aktivity projektu jsou zaměřeny:

-          na podporu dětí s  potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          na podporu vzdělávání  pedagogů 

-          na podporu individualizace vzdělávání v MŠ 

-          směrem k rodičům  formou realizace odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka .

Projekt je financován z fondů EU ESIF a státním rozpočtem ČR.

Eu-logoMsmt

Kam_info-pro-web 

6) Název programu: ukončeno

Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“,č.j.: MSMT-34035/2016-1.

Neinvestiční dotační program MŠMT ze státního rozpočtu pro rok 2017. 

Název projektu: Zabezpečení MŠ Kamenice

Rozhodnutí č. 17678-0191/2017-7

Účel dotace: Vyrovnání úrovně zabezpečení škol na základní úroveň zabezpečení dle Minimálního standardu bezpečnosti č.j.: 1981/2015-1 z 20.2.2015.

MŠ Kamenice získala 100 % celkových způsobilých výdajů projektu na kamerový systém objektu.

7) Projekt ŠIKULA - ukončeno

- podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách


Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0025
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo – oblast podpory 1.3 - Výzva č. 48
Doba trvání projektu: 11 měsíců, od 11.8. 2014 do 30.6. 2015
Rozpočet projektu: 5 891 027,52 Kč
Koordinátor projektu: Jiří Pavelka
Nositel projektu: ZO ČSOP Vlašim http://www.csopvlasim.cz/Polytechnická výchova
 (PV)
 rozvíjí znalosti o technickém prostředí a pomáhá u dětí vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Posiluje zájem o technické obory a podporuje touhu tvořit. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních
materiálů a techniky jejich zpracování.

Cílem projektu Šikula je podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání prostřednictvím budování metodických i praktických dovedností.

Zapojením do projektu získá mateřská škola 
1. profesní rozvoj, motivaci a finanční ohodnocení zapojených učitelů
2. materiální podporu v podobě nástrojů, materiálu, výukových pomůcek aj.
3. metodickou podporu v podobě vzdělávacích materiálů, literatury aj.
4. refundaci mzdových nákladů škole v souvislosti s pobytem učitelů na seminářích

Hlavní části projektu ŠIKULA (klíčové aktivity)

1. Semináře pro učitele mateřských škol (Teoretická průprava učitelů k polytechnické výuce)
2. Praxe učitelů a mentoring při zavádění polytechnicky orientované výuky v MŠ
3. Vývoj výukových programů a metodické podpory pro polytechnickou výuku
4. Evaluace projektu Šikula

projekt_ppds-2

REGISTRACE ŠKOL

Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 je nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Do programu se mohou zaregistrovat mateřské, základní a střední školy na území České republiky. Ve školním roce 2014/2015 je program otevřen pro prvních 1000 škol, které se zaregistrují.

Cíle programu

 • podpora využívání digitálních technologií ve výuce
 • podpora aktivních ředitelů škol a učitelů ve snaze využívat digitální vzdělávací technologie
 • popularizace využívání digitálních vzdělávacích technologií mezi učiteli, dětmi, rodiči i veřejností
 • podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zvyšování motivace firem ke společenské zodpovědnosti

Výhody programu, které mohou zapojené školy získat 

 • bezplatný přístup pro celou školu na vzdělávací portál do konce školního roku 2014/2015
 • bezplatné akreditované školení zaměřené na práci s digitálním vzdělávacím obsahem a s dotykovými technologiemi
 • finanční podpora pro učitele určená na tvorbu digitálního vzdělávacího obsahu
 • oceňování ředitelů, kteří se aktivně podílejí na digitalizaci své školy
 • možnost získání benefitů od partnerů programu
 • možnost zapojení se do soutěží o hodnotné ceny
 • možnost účasti v projektech

1 ) Nechci kazy ŠKOLKA 

www.nechcikazyskolka.cz

 
Nechci-kazy
   

je dlouhodobý projekt občanského sdružení Nechci kazy zaměřený na mateřské školy. V rámci projektu jsou děti a pedagogický sbor pravidelně školeni v oblasti zubní hygieny. Mateřské školy bojující proti zubnímu kazu nepečují jen o zuby, ale hlavně o zdraví dětí. Hlavním cílem tohoto projektu je se zaměřit nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů.Mrkvička – vzdělávací a informační podpora mateřským školám

 

2) M . R . K. V. I. Č . K . A

Pavuc-logo-f97

Mrkvička je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina). Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 650 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.  

M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), který je realizován od roku 2001. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.       http://www.pavucina-sev.cz/?idm=34

 

3) Rok s medvídkem NIVEA

Nivea

Program vychází z požadavků na současné předškolní vzdělávání, jak je stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnostia pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.

Hlavní pozornost věnuje dětem, které v přípravě na přechod z mateřské školy do první třídy potřebují pomoc. Připravuje promyšlenou vzdělávací nabídku pro děti s drobnými nedostatky, opožděným vývojem a specifickými vzdělávacími potřebami, které mají odloženou školní docházku.

Je zpracován ve spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Gesci nad projektem převzala doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Medvídkovi NIVEA vtiskl jedinečnou podobu akademický malíř Gabriel Filcík.

HLAVNÍ CÍLE:

Integrační – poskytuje dlouhodobou citlivou podporu a pomoc dětem s odloženou školní docházkou a specifickými vzdělávacími potřebami – od potíží s neznalostí jazyka, přes odlišnosti v sociokulturním zázemí a vývojové opoždění až ke skutečnému fyzickému hendikepu.

Vzdělávací – kladou důraz na rozvoj individuálních schopností dítěte, rozvíjí činnost dítěte v kolektivu, rodině a podporuje volnočasové aktivity.

Výchovné – učí dítě komunikovat, spolupracovat a ověřovat si získané znalosti. Zaměřují se na položení základu etické výchovy, která úzce souvisí s adaptačním procesem.

STRUKTURA PROGRAMU:

 Každý školní rok má jednotící, nosné téma, k němuž se váží veškeré materiály.

Je členěn do dvou fází (podzim/zima a jaro/léto), které na sebe volně navazují. Před zahájením každé fáze jsou veškeré materiály pod dohledem odborníků z oblasti předškolní výchovy testovány ve vybraných mateřských školách.

Soubor materiálů pro pedagoga i děti, tvoří prokomponovaný celek, kde jsou úkoly metodicky uspořádány a odstupňovány podle obtížnosti.

Obsahuje nezávazná metodická doporučení pro pedagogy. 

http://www.nivea.cz/Tipy-and-rady/ext/cz-CZ/Medvidek/pro-materske-skoly

87) Projekt ZELENÁ ŠKOLA- provozovatel REMA Systém - 2016

V rámci projektu poskytuje možnost se zbavit vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívat k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojhů a zdravá člověka.

Zelena-skola

Zelena-skola-loga_2

int(1)

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice