aktual.23.2.2021 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ OD 25.2.2021

Pro děti v MŠ a dětských skupinách se od čtvrtka 25.2. v souvislosti s nošením roušek NIC NEMĚNÍ.
Děti jsou v MŠ stále bez roušky.
❌Pedagogové v MŠ už výjimku z nošení roušek nemají. Ti můžou roušku (respirátor) odložit v případě, že charakter vzdělávací aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). ⛹️‍♀️
Nepedagogičtí pracovníci v MŠ mají také povinnost nosit roušku či respirátor. 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf?fbclid=IwAR0kqX8adLo2fhQFdCpoUNxTgv2tpx-zDuVnKrQfT84AXph1cvFg0Tp6AWY

Priloha_844653817_0_opatreni-pes-pro-oblast-skolstvi

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 s splatností od 22.10.2020 do odvolání (otevření ZŠ )

zavádím následná opatření z důvodu ochrany zdraví zamětnanců školy a dětí: 

1) Zákaz vstupu rodičů a jiných osob do budovy

2) Děti budou přebírány učitelkou v hlavním vstupu a následně bude změřena teplota

     - zvoníte na 1.třídu  (1.+2.), 3. třídu (3.+4.)

3) Vyzvedávání obdobným způsobem - děti budou přivedeny oblečené k hlavnímu vstupu

4) Upozorňuji na povinnost nahlásit výskyt onemocnění či pozitivity na Covid-19 ve vašem okolí

5) Nadále nebudou přijímány děti se zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem, dalšími průvodními znaky je bolest hlavy, ztráta čichu a chutě

6 ) Pokud nebudou otevřeny ZŠ po 2.11.2020, opět prosíme o včasnou informaci o docházce dětí 

Chci zároveň tuto cestou velice poděkovat vstřícným rodičům, kteří chápou závažnost situace a pomáhají nám ji zvládnout tím, že zvážili potřebnost docházky a tím snížení rizika přenosu. Víme, že situace je pro všechny náročná, my se rovněž snažíme provoz udržet pro nejnutnější  případy a neuzavřít školu zcela. Na stránkách FB budou pro vás opět připraveny pracovní materiály a náměty na práci s dětmi dle aktuálních témat.

Přeji všem pevné zdraví, nervy a těším se na lepší zítřky. JB a kolektiv MŠ

14.10.2020    Priloha_831069063_0_12_10_2020-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-final

Provoz MŠ se od 14.10.2020 nemění a je zajištěn v plném rozsahu.

Zjišťujeme zájem o docházku ve dnech od 15.10. - 30.10.2020  ( od 14.10.2020 uzavření ZŠ, 26.-30.10.2020 podzimní prázdniny v ZŠ)

Prosíme o zvážení potřebnosti docházky zejména rodiče na rodičovské dovolené, přivítáme i odchod dětí po obědě a podání zprávy do MŠ.

4 učitelky a 2 provozní mají rovněž děti na 1.st.ZŠ, 1 uč.pracovní nechopnost.

Děkujeme všem za vstřícnost a přeji hodně sil, pevné nervy a zdraví. JB 

Pokud se vám bude hodit informace - Jak žádat OČR na děti ze ZŠ, tak zde: 

Https___www-mpsv-cz_documents_20142_1248138_tz_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10

INFORMACE - ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ  v souvislosti s COVID 19

Aktualizace od 18.9.2020   Priloha_822765181_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-o-vydani-novych-mo-mzd

Dne 12.9.2020 byl nahlášen škole případ pozitivního testu na COVID 19 u jednoho z rodičů docházejícího dítěte.

V pondělí večer by měly být známy výsledky dítěte i druhého ZZ. akt. Výsledky testů NEGATIVNÍ !!!

Po konzultaci o následném postupu s KHS Středočeského kraje bylo zatím navrženo dodržování zvýšených hygienických opatření,

která dle popisu níže dodržujeme stáĺe.

Od 14.9.2020 - Bez roušky nebo zakrytí úst nebudete  do budovy vpuštěni, před vstupem do třídy bude dětem měřena teplota.

DŮRAZNĚ DODRŽUJTE VŠECHNA ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ .

 Zvýšená hygienická opatření :

Na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) při příchodu a odchodu ze školy
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, nicméně pedagogickým pracovníkům bylo používání roušky doporučeno vedením školy.
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez sebemenšího příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu !  
 • Při změření teploty od 37,2 a výše nebude dítě do kolektivu přijato. Vyrážky apod. možné alergické příznaky doložit potvrzením od lékaře.
 • Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy – předávání dětí u dveří ze šatny do třídy
 • proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků
 • úklidový personál informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů
 • používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky – jednorázové nebo dobře udržovatelné), používání dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem,
 • striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla – nošení roušek, rukavic, při manipulaci s čistým nádobím vždy používat čisté rukavice
 • bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace
 • vyhnout se alergenním prostředkům
 • umístění dezinfekce na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem,
 • zvýšený dohled na osobní hygienu dětí
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem + použití dezinfekce
 • používání jednorázových papírových ručníků, mýdel v dávkovačích a dezinfekce v bezkontaktním dávkovači
 • dohled nad správnou respirační etiketou dětí
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova !!!
 • denně po ukončení provozu mateřské školy omytí hraček dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem,
 • hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…)
 • dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku – nekřížit skupiny dětí
 • 2x denně – dezinfekce - úklid prostor mateřské školy – podlahy, umývárny, toalety
 • 2x denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem (kliky, zábradlí),
 • 2x týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • Časté větrání - minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut + čističky vzduchu
 • 1 x denně použití generátoru ozonu v nočních hodinách – vstupní hala + šatny
 • zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy
 • do 31.8.2020 nebude probíhat ústní hygiena po obědě !!!
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.
 • 1x týdně výměna lůžkovin
 • zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.
 • Aktivity organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy

Priloha_813259285_2_manual_k_provozu_skol_msmt_mzd                                         

 Priloha_813259285_3_prilohy_k_manualu_letaky

Priloha_813259285_4_principy-a-zasady-uspesneho-vzdelavani-na-dalku_podrobny-material_a3_final

Priloha_813259285_1_doporuceni-csi-pro-skoly-organizace-vzdelavani-a-prace-se-vzdelavacim-obsahem-2020-2021

Priloha_813259285_0_pruvodni-dopis-ministra_skoly

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

                                                       b) při protinádorové léčbě

                                                       c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Dítě patřící do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Zákonní zástupci musí  zvážit tyto rizikové faktory a rozhodnout o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do     

školy:  -  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

              -písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,   

               dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice