Pokyny k provozu škol a školských zařízení od 13.7.2021.

 Priloha_927602957_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_13-cervence-2021 

https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/?fbclid=IwAR2gb-FfrjQ60MeLPfCFmmkxW-gSi6CiataXRvcjwzbeXvc6iHIn8ArMwU0#test

 Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. ▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

 

 

 

DŮRAZNĚ DODRŽUJTE VŠECHNA ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ .

 Zvýšená hygienická opatření :

Na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) při příchodu a odchodu ze školy
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, nicméně pedagogickým pracovníkům bylo používání roušky doporučeno vedením školy.
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez sebemenšího příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu !  
 • Při změření teploty od 37,2 a výše nebude dítě do kolektivu přijato. Vyrážky apod. možné alergické příznaky doložit potvrzením od lékaře.
 • Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy – předávání dětí u dveří ze šatny do třídy
 • proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků
 • úklidový personál informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů
 • používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky – jednorázové nebo dobře udržovatelné), používání dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem,
 • striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla – nošení roušek, rukavic, při manipulaci s čistým nádobím vždy používat čisté rukavice
 • bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace
 • vyhnout se alergenním prostředkům
 • umístění dezinfekce na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem,
 • zvýšený dohled na osobní hygienu dětí
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem + použití dezinfekce
 • používání jednorázových papírových ručníků, mýdel v dávkovačích a dezinfekce v bezkontaktním dávkovači
 • dohled nad správnou respirační etiketou dětí
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova !!!
 • denně po ukončení provozu mateřské školy omytí hraček dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem,
 • hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…)
 • dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku – nekřížit skupiny dětí
 • 2x denně – dezinfekce - úklid prostor mateřské školy – podlahy, umývárny, toalety
 • 2x denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem (kliky, zábradlí),
 • 2x týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • Časté větrání - minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut + čističky vzduchu
 • 1 x denně použití generátoru ozonu v nočních hodinách – vstupní hala + šatny
 • zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy
 • do 31.8.2020 nebude probíhat ústní hygiena po obědě !!!
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.
 • 1x týdně výměna lůžkovin
 • zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.
 • Aktivity organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy                                 

 

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice