Výsledky přijímacího čízení pro školní rok 2020/21

ke stažení zdeVysledky-prijimaciho-rizeni-2020-21

Při přijímacím řízení bylo postupováno podle stanovených kriterií pro přijetí.Místa se obsazují od věkově nejstarších žadatelů k nejmladším s trvalým bydlištěm v obci do naplnění volné kapacity školy a výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Kapacita mateřské školy je 95 dětí. Volná kapacita pro přijetí dětí na školní rok 2020/21 je 40 míst.

Žádosti o přijetí podalo 59 žadatelů, z toho 55 splňujících stanovená kritéria a 1 žadatel s povinnou předškolní docházkou - individuální vzdělávání, který se nezapočítává do kapacity.

Volná kapacita stačila na přijetí dětí nar. do 4/2017 včetně.

 INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽADATELE:

            Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, lze si ho vyzvednout osobně v MŠ  1.6.-3.6. 2020  v době od 7 do 16 hod. nebo na 1. informativní schůzce dne 16.6.2020 od 15 hodin v budově MŠ. Účast je velmi důležitá, roušky a bez dětí !!!

V PŘÍPADĚ ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ (stačí i emailem) VEDENÍ ŠKOLY !!!

 INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽADATELE:

   Rozhodnutí se vyzvedávají v MŠ  1.6.-3.6. 2020  v době od 7 do 16 hod., pokud jste uvedli datovou schránku, bude na ni zasláno.

       Žádáme, vyzvedávejte osobně!!            

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 3.6. 2209 na uvedenou adresu.Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přijatými dětmi jsou i ti, kteří podali žádost i do jiné MŠ,  mají šanci být přijati dodatečně ještě žadatelé, kteří se umístili těsně v pořadníku. Další– např. o možnosti doplnění docházky částečné se dozvíme po 1.info třídní schůzce.Zákonní zástupci budou kontaktování ihned, jakmile obdržíme zprávu o uvolnění místa !!!  Info pro odvolání - KÚ posuzuje,zda byla dodržena kriteria - řazení dle věku,trvalé bydliště,očkování u dětí bez pov.předšk.docházky. Neposuzují se sociální podmínky, nástup do zaměstnání apod. 

 

 

 

 

 

Dokumenty:

 • jsou určené pouze pro zákonné zástupce dětí MŠ Kamenice

 • jejich kopírování a šíření pro jiné účely je ZAKÁZÁNO.

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

           Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

   ZÁPIS DO MŚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  Změny ve způsobu podávání žádostí : možné doručit následujícími způsoby:

v termínu 2.5.2020 - 15.5.2020 : 

 1. do datové schránky školy                                                                                                                                                                                      
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsob                   
 3. poštou 

v  termínech : pondělí 4.5.+11.5.2020, středa 6.5.+13.5.2020  vždy 9 - 11 hod. v MŠ                                                                                                             4. osobní podání:  - bez přítomnosti dětí, zákaz vstupu bez roušky.                                                                                                                                                                                 nevstupujte do budovy bez vyzvání  a dodržujte bezpečnou vzdálenost.                                                                                                                                             Všechny náležitosti vložte do obálky, zalepte a nadepište ZÁPIS.                                                                                                                Náležitosti :

 • kompletně elektronicky vyplněná žádost ( 1 list A4 oboustranně )  VŠE PODEPSANÉ !!!!   ( okraje: nahoře+dole 0,5,   vpravo+vlevo 1,27 )
 • kopie rodného listu dítěte
 • kopie očkovacího průkazu dítěte.  Tato povinnost se netýká dítěte, které od 1.9.2020 bude plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • cizí státní příslušníci kopie povolení dítěte k pobytu 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře ani Obecní úřad Kamenice.

Pediatr vystaví i elektronicky potvrzení o očkování dle řádného očkovacího kalendáře !!! - bude třeba doložit a není třeba přikládat kopii očkovacího průkazu.

Trvalé bydliště ověří škola na matrice úřadu.

Pokud máte již lékařem potvrzenou původní žádost, samozřejmě lze podat.

Žádost o přijetí ke stažení a vyplnění ZDE : ukončeno

Oznámení o individuálním vzdělávání : 

( zájemci dodají současně se žádostí o přijetí, platí pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou )

     Registrační číslo přijaté žádosti bude zasláno na email zákonného zástupce uvedeného jako kontaktní osoba v žádosti.

     Na neúplné žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.

     Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku.

Kriteria pro přijetí : 

1) Děti nar. do 31.8.2015 -povinná předškolní docházka-s trvalým pobytem v obci+osady  

2) Děti nar. od 1.9.2015 – 31.8.2016 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady

3) Děti nar. od 1.9.2016 - 31.8.2017 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady 

4) Děti nar. od 1.9.2017 - 31.12.2017 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady 

Osady Kamenice: Ládeves,Ládví,Nová Hospoda,Olešovice,Skuheř,Struhařov,Štiřín,Těptín,Všedobrovice

Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na celotýdenní docházku do naplnění volné kapacity školy. 

 Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si ho uschovat ) na webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ.Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky !!! Zákonní zástupci nepřijatých dětí si na základě podpisu musí vyzvednout rozhodnutí v MŠ osobně, nevyzvednutá budou zaslána do vlastních rukou.

1)      o přijetí k předškolnímu  vzdělávání  rozhoduje  ředitelka  mateřské  školy  podle  ustanovení  § 34 odst. 4,  § 165odst.2  písm. b)  a § 183  odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání ( školský zákon ) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů  

2)   Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30ti dnů od zahájení řízení v první lhůtě bez zbytečného odkladu 

3)   Během správního řízení mají účastníci řízení právo nahlížet do spisu, doplňovat ho, pořizovat opisy, kopie  atd. 

4)   Účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem  

5)   Správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem  nebo zdravotním stavem 

6)   Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu  správního řízení: 

7)   Termín  pro  vyjádření  účastníků  řízení  k  podkladům  pro  rozhodnutí  dle  § 36  odst. 3  zákona č. 500/2004  Sb., správní  řád  je :  18.5. 2020  od  9  do 11 hod.  v MŠ.  

8)   Termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování je 25. 5. 2020. 

9)    Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly bude zveřejněn nejpozději 1.6.2020.  

10)  Rozhodnutí se osobně vyzvedávají v MŠ  1.6.-3.6. 2020  v době 6,45-16,45hod. 

       V případě setrvávajících karanténních opatření  bude zasláno do datové schránky nebo emailem zákonnému zástupci.         

11)  Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 3.6.2020 na uvedenou adresu, do DS.      

     Pokud budou zákonní zástupci podávat žádosti do více předškolních zařízení, žádám neprodleně o písemné sdělení, do jaké MŠ skutečně nastoupí docházku od 1.9.2018, stačí na email MŠ: ms.kamenice@seznam.cz z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti.

     Máme pak možnost, když přijatý uchazeč nenastoupí, přijmout dalšího zájemce dle věkového pořadníku. 

     V letošním roce máme 44 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, z toho 5 dětí s individuálním vzděláváním, které nejsou zahrnuty do kapacity školy. Dále nám nejsou známy počty dětí s odkladem školní docházky. Počítáme zhruba max. s 35 volnými místy.    

                                                                                                Mgr. Jana Boučková - ředitelka

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR2pKGWdeqleAcyQcro1y6UzvanuMg8b_oQUidhJZDuo2lmspe6VhxhD1AA

file:///C:/Users/Jana/Downloads/Detsky_ockovaci_kalendar.pdf

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání    (školský zákon ) v platném znění 

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a, 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a. 

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

SEZNAM MATRIČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH ŽADATELŮ

                   OD 1.9.2019 PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

ke stažení ZDE:  Seznam-prijatych-mc_3

Pořadí = věkové pořadí přijatých dětí od nejstaršího k nejmladšímu

RČ =  Registrační číslo přidělené u zápisu, viz.Rozhodnutí

MČ= Matriční číslo, pod kterým je dítě evidováno a používáte jako variabilní symbol k platbám

Individuální vzdělávání

pořadí

     

pořadí

 

pořadí

 

 

 

1.

8

690

11.

15

697

21.

7

708

 

 

 

2.

62

687

12.

40

699

22.

58

709

 

 

 

3.

57

691

13.

47

700

23.

43

710

 

 

 

4.

51

692

14.

48

701

24.

54

711

 

 

 

5.

32

693

15.

59

702

25.

3

712

 

 

 

6.

60

694

16.

49

703

26.

19

713

 

 

 

7.

5

695

17.

41

704

27.

35

714

 

 

 

8.

1

696

18.

23

705

28.

2

698

 

 

 

9.

53

688

19.

24

706

29.

 

 

 

 

 

10.

61

689

20.

52

707

30.

 

 

 

 

 

Stav k 31.8.2019:

přijato : 25 dětí denní docházka - nar. do 31.1.2016

                 3 děti individuální vzdělávání -povinná předškolní docházka

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

           Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20:

      SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH ŽADATELŮ

                            OD 1.9.2019 PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

aktualizace 10.6.2019 - + 1volné místo MČ 622-změna MŠ = tj. 25 míst

pořadí

Reg.číslo

pořadí

Reg.číslo

pořadí

Reg.číslo

Pořadí

Reg.číslo

1.

57

11.

55

21.

52

31.

 

2.

62 ind.vzd

12.

40

22.

7

32.

 

3.

51

13.

42(nenastoupí)

23.

18(nenastoupí)

33.

 

4.

32

14.

47

24.

58

34.

 

5.

60

15.

48

25.

43

35.

 

6.

5

16.

59

26.

54

36.

 

7.

1

17.

49

27.

3

37.

 

8.

53-ind.vzd

18.

41

28.

 19 (náhradník)

38.

 

9.

61-ind.vzd

19.

23

29.

   8 (náhradník)

 

 

10.

15

 20.

24

30.

 35 (náhradník)

 za MČ 

 622

Při přijímacím řízení bylo postupováno podle stanovených kriterií pro přijetí.Místa se obsazují od věkově nejstarších žadatelů k nejmladším s trvalým bydlištěm v obci do naplnění volné kapacity školy a výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Kapacita mateřské školy je 95 dětí. Volná kapacita pro přijetí dětí na školní rok 2019/20 je 24 míst.

Žádosti o přijetí podalo 62 žadatelů, z toho 59 splňujících stanovená kritéria a 3 žadatelé s povinnou předškolní docházkou - individuální vzdělávání, kteří se nezapočítávají do kapacity.

Volná kapacita stačila na přijetí dětí nar. do 20.11.2015.

 INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽADATELE:

            Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, lze si ho vyzvednout osobně v MŠ  28.5.-31.5. 2019  v době od 6,45 do 16,45 hod. nebo na 1. informativní schůzce dne 11.6.2019 od 15 hodin v budově MŠ. Účast je velmi důležitá a bez dětí !!! V PŘÍPADĚ ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ (stačí i emailem) VEDENÍ ŠKOLY !!!

 INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽADATELE:

   Rozhodnutí se vyzvedávají v MŠ  28.5.-31.5. 2019  v době od 6,45 do 16,45 hod.

       Žádáme, vyzvedávejte osobně!!            

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 1.6. 2019 na uvedenou adresu.Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přijatými dětmi jsou i ti, kteří podali žádost i do jiné MŠ,  mají šanci být přijati dodatečně ještě žadatelé, kteří se umístili těsně v pořadníku. Další– např. o možnosti doplnění docházky částečné se dozvíme po 1.info třídní schůzce.Zákonní zástupci budou kontaktování ihned, jakmile obdržíme zprávu o uvolnění místa !!!  Info pro odvolání - KÚ posuzuje,zda byla dodržena kriteria - řazení dle věku,trvalé bydliště,očkování u dětí bez pov.předšk.docházky. Neposuzují se sociální podmínky, nástup do zaměstnání apod. 

 

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice