Hledat

Kontakt

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. smile

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice

 

Potvrzení o platbě za předškolní vzdělávání pro účely

 daň. odpočtu za rok 2019 ke stažení zde: Potvrzeni-dan_7

 Dokumenty:

 • jsou určené pouze pro zákonné zástupce přijatých dětí
 • jejich kopírování pro jiné účely je ZAKÁZÁNO.

 

 

SEZNAM MATRIČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH ŽADATELŮ

                   OD 1.9.2019 PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

ke stažení ZDE:  Seznam-prijatych-mc_3

Pořadí = věkové pořadí přijatých dětí od nejstaršího k nejmladšímu

RČ =  Registrační číslo přidělené u zápisu, viz.Rozhodnutí

MČ= Matriční číslo, pod kterým je dítě evidováno a používáte jako variabilní symbol k platbám

Individuální vzdělávání

pořadí

     

pořadí

 

pořadí

 

 

 

1.

8

690

11.

15

697

21.

7

708

 

 

 

2.

62

687

12.

40

699

22.

58

709

 

 

 

3.

57

691

13.

47

700

23.

43

710

 

 

 

4.

51

692

14.

48

701

24.

54

711

 

 

 

5.

32

693

15.

59

702

25.

3

712

 

 

 

6.

60

694

16.

49

703

26.

19

713

 

 

 

7.

5

695

17.

41

704

27.

35

714

 

 

 

8.

1

696

18.

23

705

28.

2

698

 

 

 

9.

53

688

19.

24

706

29.

 

 

 

 

 

10.

61

689

20.

52

707

30.

 

 

 

 

 

Stav k 31.8.2019:

přijato : 25 dětí denní docházka - nar. do 31.1.2016

                 3 děti individuální vzdělávání -povinná předškolní docházka

 

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

           Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20:

 

                    SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH ŽADATELŮ

                            OD 1.9.2019 PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

aktualizace 10.6.2019 - + 1volné místo MČ 622-změna MŠ = tj. 25 míst

pořadí

Reg.číslo

pořadí

Reg.číslo

pořadí

Reg.číslo

Pořadí

Reg.číslo

1.

57

11.

55

21.

52

31.

 

2.

62 ind.vzd

12.

40

22.

7

32.

 

3.

51

13.

42(nenastoupí)

23.

18(nenastoupí)

33.

 

4.

32

14.

47

24.

58

34.

 

5.

60

15.

48

25.

43

35.

 

6.

5

16.

59

26.

54

36.

 

7.

1

17.

49

27.

3

37.

 

8.

53-ind.vzd

18.

41

28.

 19 (náhradník)

38.

 

9.

61-ind.vzd

19.

23

29.

   8 (náhradník)

 

 

10.

15

 20.

24

30.

 35 (náhradník)

 za MČ 

 622

Při přijímacím řízení bylo postupováno podle stanovených kriterií pro přijetí.Místa se obsazují od věkově nejstarších žadatelů k nejmladším s trvalým bydlištěm v obci do naplnění volné kapacity školy a výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Kapacita mateřské školy je 95 dětí. Volná kapacita pro přijetí dětí na školní rok 2019/20 je 24 míst.

Žádosti o přijetí podalo 62 žadatelů, z toho 59 splňujících stanovená kritéria a 3 žadatelé s povinnou předškolní docházkou - individuální vzdělávání, kteří se nezapočítávají do kapacity.

Volná kapacita stačila na přijetí dětí nar. do 20.11.2015.

 INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽADATELE:

            Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, lze si ho vyzvednout osobně v MŠ  28.5.-31.5. 2019  v době od 6,45 do 16,45 hod. nebo na 1. informativní schůzce dne 11.6.2019 od 15 hodin v budově MŠ. Účast je velmi důležitá a bez dětí !!! V PŘÍPADĚ ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ (stačí i emailem) VEDENÍ ŠKOLY !!!

 INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽADATELE:

   Rozhodnutí se vyzvedávají v MŠ  28.5.-31.5. 2019  v době od 6,45 do 16,45 hod.

       Žádáme, vyzvedávejte osobně!!            

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 1.6. 2019 na uvedenou adresu.Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přijatými dětmi jsou i ti, kteří podali žádost i do jiné MŠ,  mají šanci být přijati dodatečně ještě žadatelé, kteří se umístili těsně v pořadníku. Další– např. o možnosti doplnění docházky částečné se dozvíme po 1.info třídní schůzce.Zákonní zástupci budou kontaktování ihned, jakmile obdržíme zprávu o uvolnění místa !!!  Info pro odvolání - KÚ posuzuje,zda byla dodržena kriteria - řazení dle věku,trvalé bydliště,očkování u dětí bez pov.předšk.docházky. Neposuzují se sociální podmínky, nástup do zaměstnání apod. 

 

 

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

           Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

   ZÁPIS DO MŚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

          se koná  ve čtvrtek  2. 5. 2019 od 10 hod. do 15 hod. 

                         v ředitelně Mateřské školy Kamenice. 

S sebou přineste : 

 • kompletně elektronicky vyplněnou žádost ( 1 list A4 oboustranně )
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizí státní příslušníci povolení k pobytu 

Důležité informace:

    Žádost o přijetí je ke stažení a vyplnění ZDE : Zadost-sr-2019

   ( okraje: nahoře+dole 0,5,   vpravo+vlevo 1,27 )

    Elektronicky vyplňte,vytiskněte - 1x A4 oboustranně ,podepište

      +s dalšími potvrzeními přineste originál v den zápisu    

    (potvrzení lékaře,zprávy odb. lékaře,OÚ Kamenice-matrika o trvalém pobytu dítěte-poplatek 50 Kč ) 

     Následně vám bude přiděleno registrační číslo přijaté žádosti. 

     Na neúplné žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.

     Nezáleží na pořadí, v jakém se k zápisu dostavíte!!! Dostavte se, pokud možno, s dítětem. 

     Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku.

Kriteria pro přijetí : 

1) Děti nar. do 31.8.2014 -povinná předškolní docházka-s trvalým pobytem v obci+osady  

2) Děti nar. od 1.9.2014 – 31.8.2015 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady

3) Děti nar. od 1.9.2015 - 31.8.2016 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady 

4) Děti nar. od 1.9.2016 - 31.12.2016 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady 

Osady Kamenice: Ládeves,Ládví,Nová Hospoda,Olešovice,Skuheř,Struhařov,Štiřín,Těptín,Všedobrovice

Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na celotýdenní docházku do naplnění volné kapacity školy. 

 Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si ho uschovat ) na webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ.Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky !!! Zákonní zástupci nepřijatých dětí si na základě podpisu musí vyzvednout rozhodnutí v MŠ osobně, nevyzvednutá budou zaslána do vlastních rukou.

1)      o přijetí k předškolnímu  vzdělávání  rozhoduje  ředitelka  mateřské  školy  podle  ustanovení  § 34 odst. 4,  § 165odst.2  písm. b)  a § 183  odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání ( školský zákon ) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů  

2)   Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30ti dnů od zahájení řízení v první lhůtě bez zbytečného odkladu 

3)   Během správního řízení mají účastníci řízení právo nahlížet do spisu, doplňovat ho, pořizovat opisy, kopie  atd. 

4)   Účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem  

5)   Správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem  nebo zdravotním stavem 

6)   Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu  správního řízení: 

7)   Termín  pro  vyjádření  účastníků  řízení  k  podkladům  pro  rozhodnutí  dle  § 36  odst. 3  zákona č. 500/2004  Sb., správní  řád  je :  9.5. 2019  od  11  do 13 hod.  v MŠ.  

8)   Termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování je 24. 5. 2019. 

9)    Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly bude zveřejněn nejpozději 28.5.2019.  

10)  Rozhodnutí se osobně vyzvedávají v MŠ  28.5.-31.5. 2019  v době 6,45-16,45hod.             

11)  Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 1.6.2019 na uvedenou adresu.        

     Pokud budou zákonní zástupci podávat žádosti do více předškolních zařízení, žádám neprodleně o písemné sdělení, do jaké MŠ skutečně nastoupí docházku od 1.9.2018, stačí na email MŠ: ms.kamenice@seznam.cz z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti. Máme pak možnost, když přijatý uchazeč nenastoupí, přijmout dalšího zájemce dle věkového pořadníku. 

     V letošním roce máme 31 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, ale ještě nám nejsou známy počty dětí s odkladem školní docházky. Počítáme zhruba s 21-25 volnými místy.    

                                                                                                Mgr. Jana Boučková - ředitelka

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání    (školský zákon ) v platném znění 

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a, 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a. 

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

ZÁPIS DO ZŠ KAMENICE 

INFORMACE KE STAŽNÍ ZDE: Oznameni-1

 

POZVÁNKA NA WORKSHOPY„Porozumět svému dítěti“

Vážení rodiče,

zveme vás tímto na workshopy, které pořádá naše mateřská škola v rámci čerpání dotace z projektu „Šablony I.“  Jedná se o ucelenou řadu 4 přednášek na téma:

 „Porozumět svému dítěti“.

Lektorkou je PhDr. Vladislava Moravčíková, vedoucí Centra ROZUM, psycholožka, supervizor, lektorka vzdělávacích programů a její  kolega Vít Hrbáček.

Součástí je diskuze a zodpovězení vašich dotazů.

Účast je ZDARMA a workshopy jsou otevřené i pro zájemce, jejichž děti nenavštěvují naší MŠ !!!

Termíny:  jedná se vždy o úterý 15:00 – 17:30 hodin, v budově MŠ Kamenice.

 

         datum

                                Téma workshopu

  1.

     19.2.2019

     „ Bezpečí jako důležitá podmínka vývoje “

  2.

    19.3.2019

     „ Komunikace - mocný nástroj rozvoje dítěte  “

  3.

    16.4.2019

     „ Jak se učí děti myslet a učit se “

  4.

    14.5.2019

    „ Učíme se číst svoje dítě “

Těšíme se na shledání a doufáme, že workshopy vám ukáží nové cesty a možnosti                                    ve výchově a vzdělávání vašich dětí. 

Potvrzení o platbě za předškolní vzdělávání pro účely

daň. odpočtu za rok 2018 ke stažení zde: Potvrzeni-dan_6

           

Dokumenty ke stažení: ukončeno

 • jsou určené pouze pro zákonné zástupce přijatých dětí
 • jejich kopírování pro jiné účely je ZAKÁZÁNO.

přineste vyplněné, vytištěné na 1 stránku A4 oboustranně :

NEJPOZDĚJI V DEN ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY DO MŠ, JINAK NENÍ MOŽNÉ DÍTĚ DO MĚ PŘIJMOUT !!!

1) EVIDENČNÍ LIST:  - PLATÍ PRO NOVĚ PŘIJATÉ

     ( Okraje: nahoře+dole 0,5, vpravo,vlevo: 1,27 )

2) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ-GDPR:  PLATÍ PRO VŠECHNY ZAPSANÉ DĚTI !

 

( Okraje: nahoře+dole 0,5, vpravo,vlevo: 1 )

3) POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI: PLATÍ PRO VŠECHNY ZAPSANÉ DĚTI !

       ČÍSLO MATRIKY PŘIJATÝCH ŽADATELŮ

             OD 1.9.2018 PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

RČ =  Registrační číslo přidělené u zápisu, viz.Rozhodnutí

MČ= Matriční číslo, pod kterým je dítě evidováno a používáte jako variabilní symbol k platbám

ke stažení zde : Seznam-prijatych-mc_2

pořadí

    

pořadí

 

pořadí

Pořadí

 

1.

14

648

11.

11

659

21.

29

669

31.

40

680

2.

42

649

12.

36

660

22.

20

670

32.

26

681

3.

3

650

13.

50

661

23.

49

671

33.

30

656

4.

47

651

14.

4

662

24.

7

672

34.

22

674

5.

51

652

15.

31

663

25.

24

673

35.

21

682

6.

8

653

16.

27

664

26.

25

675

36.

43

683

7.

37

654

17.

1

665

27.

32

676

37.

48

684

8.

15

655

18.

18

666

28.

9

677

 

 

 

9.

2

657

19.

46

667

29.

16

678

 

 

 

10.

6

658

20.

28

668

30.

19

679

 

 

 


Stav k 31.8.2018

– přijato 36 dětí denní docházka + 1x individuální vzdělávání -povinná předškolní docházka

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

           Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

   

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19:

         SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH ŽADATELŮ

                   OD 1.9.2018 PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

aktualizace 31.5.2018

pořadí

Reg.číslo

pořadí

Reg.číslo

pořadí

Reg.číslo

Pořadí

Reg.číslo

1.

14

11.

5(nenastoupí)

21.

1

31.

39

2.

42

12.

10

22.

18

32.

25

3.

3

13.

2

23.

45(nenastoupí)

33.

32

4.

47

14.

6

24.

46

34.

9

5.

38

15.

11

25.

28

35.

16(náhradník)

6.

8

16.

36

26.

29

36.

19(náhradník)

7.

37

17.

50

27.

20

37.

40(náhradník)

8.

15

18.

4

28.

49

38.

26(náhradník)

9.

17(nenastoupí)

19.

31

29.

7

 

 

10.

12(nenastoupí)

 20.

27

30.

24

 

 

 VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Při přijímacím řízení bylo postupováno podle stanovených kriterií pro přijetí:

1) Děti nar. do 31. 8. 2013 -povinná předšk. docházka-trv. pobyt v obci Kamenice+osady

2) Děti nar. od   1. 9. 2013 – 31.8.2014 -trv. pobyt v obci Kamenice+osady

3) Děti nar. od   1. 9. 2014  - 31.8.2015 -trv. pobyt v obci Kamenice+osady

4) Děti nar. od   1. 9. 2015 – 31.8.2016 -trv. pobyt v obci Kamenice+osady

5) Děti nar. do 31. 8. 2013  - povinná předškolní docházka - bez trvalého pobytu v obci či osadě

 ( Osady obce Kamenice:  Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice )

Místa se obsazují od věkově nejstarších žadatelů k nejmladším s trvalým bydlištěm v obci do naplnění volné kapacity školy a výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Kapacita mateřské školy je 95 dětí. Volná kapacita pro přijetí dětí na školní rok 2018/19 je 34 míst.

Žádosti o přijetí podalo 50 žadatelů, z toho 47 splňujících stanovená kritéria.

 INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽADATELE:

            Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, lze si ho vyzvednout osobně v MŠ  29.5.-31.5. 2018  v době od 6,45 do 16,45 hod. nebo na 1. informativní schůzce dne 12.6.2018 od 15 hodin v budově MŠ. Účast je velmi důležitá a bez dětí !!! V PŘÍPADĚ ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ (stačí i emailem) VEDENÍ ŠKOLY !!!

 INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽADATELE:

    Rozhodnutí se osobně vyzvedávají v MŠ  29.5.-31.5. 2018  v době od 6,45 do 16,45 hod.

  – žádáme, vyzvedávejte osobně!!            

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 1.6. 2018 na uvedenou adresu.Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přijatými dětmi jsou i ti, kteří podali žádost i do jiné MŠ,  mají šanci být přijati dodatečně ještě žadatelé, kteří se umístili těsně v pořadníku. Další– např. o možnosti doplnění docházky částečné se dozvíme po 1.info třídní schůzce.Zákonní zástupci budou kontaktování ihned, jakmile obdržíme zprávu o uvolnění místa !!!  Info pro odvolání - KÚ posuzuje,zda byla dodržena kriteria - řazení dle věku,trvalé bydliště,očkování u dětí bez pov.předšk.docházky. Neposuzují se sociální podmínky, nástupu do zaměstnání apod. Všechny děti, které mají nárok na předškolní vzdělávání ze zákona, tj. dovrší do 1.9.2018 věku 4 let ( nar. do 31.8.2014) byly umístěny.

TERMÍNY KONZULTACÍ – PhDr. MĚCHUROVÁ :

(ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG)

DUBEN  - 16.4., 19.4

KVĚTEN – 17.5., 24.5., 29.5.  

ČERVEN -  7.6.         VŽDY OD 13.40 HOD.

 

K O N Z U L T A C E 

s PHDr. Miroslavou Měchurovou - školním speciálním pedagogem

proběhnou ve dnech:  

   6.3.2018 14.30 - 16 hod..              12.3. 2018 13.30 -15 hod.

15.3. 2018 13.30 - 16 hod.               20.3. 2018 13.30 -15 hod.

  3.4.   8.00 - 15.00 - vyšetření + konzultace

Ptát se můžete na vše týkající se výchovy, vzdělávání, specifických potřeb dítěte, věkových zvláštností.

Vše,co vás zajímá či se vám jeví jako specifické u vašeho dítěte.

- výchovné problémy, školní zralost, odklad školní docházky, adaptace v MŠ ,speciální vyšetření  apod.

 

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

           Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

   ZÁPIS DO MŚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

          se koná  ve čtvrtek  3. 5. 2018 od 10 hod. do 15 hod. 

                         v ředitelně Mateřské školy Kamenice. 

S sebou přineste : 

 • kompletně elektronicky vyplněnou žádost ( 1 list A4 oboustranně )
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizí státní příslušníci povolení k pobytu 

Důležité informace:

    Žádost o přijetí je ke stažení a vyplnění ZDE : zápis ukončen !!!

    Elektronicky vyplňte,vytiskněte - 1x A4 oboustranně ,podepište

      +s dalšími potvrzeními přineste originál v den zápisu    

    (potvrzení lékaře,zprávy odb. lékaře,OÚ Kamenice-matrika o trvalém pobytu dítěte-poplatek 50 Kč ) 

     Následně vám bude přiděleno registrační číslo přijaté žádosti. 

     Na neúplné žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.

     Nezáleží na pořadí, v jakém se k zápisu dostavíte!!! Dostavte se, pokud možno, s dítětem. 

     Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku.

Kriteria pro přijetí : 

1) Děti nar. do 31.8.2013 -povinná předškolní docházka-s trvalým pobytem v obci+osady  

2) Děti nar. od 1.9.2013 – 31.8.2014 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady

3) Děti nar. od 1.9.2014 - 31.8.2015 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady 

4) Děti nar. od 1.9.2015 - 31.8.2016 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady 

5) Děti do 31.8.2013 -povinná předškolní docházka- bez trvalého pobytu v obci či osadě 

Osady Kamenice: Ládeves,Ládví,Nová Hospoda,Olešovice,Skuheř,Struhařov,Štiřín,Těptín,Všedobrovice

Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na celotýdenní docházku do naplnění volné kapacity školy. 

 Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si ho uschovat ) na webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ.Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky !!! Zákonní zástupci nepřijatých dětí si na základě podpisu musí vyzvednout rozhodnutí v MŠ osobně, nevyzvednutá budou zaslána do vlastních rukou.

1)      o přijetí k předškolnímu  vzdělávání  rozhoduje  ředitelka  mateřské  školy  podle  ustanovení  § 34 odst. 4,  § 165odst.2  písm. b)  a § 183  odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání ( školský zákon ) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů  

2)   Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30ti dnů od zahájení řízení v první lhůtě bez zbytečného odkladu 

3)   Během správního řízení mají účastníci řízení právo nahlížet do spisu, doplňovat ho, pořizovat opisy, kopie  atd. 

4)   Účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem  

5)   Správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem  nebo zdravotním stavem 

6)   Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu  správního řízení: 

7)   Termín  pro  vyjádření  účastníků  řízení  k  podkladům  pro  rozhodnutí  dle  § 36  odst. 3  zákona č. 500/2004  Sb., správní  řád  je :  10.5. 2018  od  11  do 13 hod.  v MŠ.  

8)   Termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování je 25. 5. 2018. 

9)    Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly bude zveřejněn nejpozději 1.6.2018.  

10)  Rozhodnutí se osobně vyzvedávají v MŠ  29.5.-31.5. 2018  v době 6,45-16,45hod.             

11)  Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 1.6.2018 na uvedenou adresu.        

     Pokud budou zákonní zástupci podávat žádosti do více předškolních zařízení, žádám neprodleně o písemné sdělení, do jaké MŠ skutečně nastoupí docházku od 1.9.2018, stačí na email MŠ: ms.kamenice@seznam.cz z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti. Máme pak možnost, když přijatý uchazeč nenastoupí, přijmout dalšího zájemce dle věkového pořadníku. 

     V letošním roce máme 38 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, ale ještě nám nejsou známy počty dětí s odkladem školní docházky. Počítáme zhruba s 33 volnými místy.    

                                                                                                Mgr. Jana Boučková - ředitelka

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání    (školský zákon ) v platném znění 

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a, 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a. 

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

 

K O N Z U L T A C E

s PHDr. Miroslavou Měchurovou - školním speciálním pedagogem

proběhnou ve dnech:  8.2.  a   15.2. 2018     13.30-15 hodin

Ptát se můžete na vše týkající se výchovy, vzdělávání, specifických potřeb dítěte, věkových zvláštností.

Vše,co vás zajímá či se vám jeví jako specifické u vašeho dítěte.

- výchovné problémy

- školní zralost

-odklad školní docházky

- adaptace v MŠ 

- speciální vyšetření  apod.

 

K O N Z U L T A C E

s PHDr. Miroslavou Měchurovou - školním speciálním pedagogem

proběhnou dne: 25.1.2018     13.30-15 hodin

(pozn. omlouvám se za chybně uvedený termín. JB)

Ptát se můžete na vše týkající se výchovy, vzdělávání, specifických potřeb dítěte, věkových zvláštností.

Vše,co vás zajímá či se vám jeví jako specifické u vašeho dítěte.

- výchovné problémy

- školní zralost

-odklad školní docházky

- adaptace v MŠ 

- speciální vyšetření  apod.

Potvrzení o platbě za předšk.vzdělávání pro účely daňového odpočtu :

-  formulář ke stažení: byl k dispozici do 2.3. 2018    UKONČENO

- odevzdávejte VYPLNĚNÉ ve své třídě do 26.1.2018

- k vyzvednutí bude od 29.1.2018

- žádám o dodržení termínů !!!

K O N Z U L T A C E

s PHDr. Miroslavou Měchurovou - školním speciálním pedagogem

proběhnou ve dnech: 22.11.2017     13-15 hodin

                                     7.12.2017      13-15 hodin

Ptát se můžete na vše týkající se výchovy, vzdělávání, specifických potřeb dítěte, věkových zvláštností.

Vše,co vás zajímá či se vám jeví jako specifické u vašeho dítěte.

- výchovné problémy

- školní zralost

- adaptace v MŠ 

- speciální vyšetření  apod.

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí - březen 2017

Info-ppd

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ-ŠKOLNÍ ROK 2016/17:

MŠ UZAVŘENA OD 17.7.2017 - 18.8.2017 ( 5týdnů)

====================================================

  MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE,OKRES PRAHA - VÝCHOD

      Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

       Výsledky přijímacího řízení                           školní rok 2017/2018 od 1.9.2017

 SEZNAM  REGISTRAČNÍCH  ČÍSEL  PŘIJATÝCH  ŽADATELŮ

Poř. Reg.č.      Poř.  Reg.č.      Poř.  Reg.č.     Poř.  Reg.č. 

 1.   49          11.   13            21.   34            31.  47
 2.    1           12.    2             22.   29
 3.   15          13.   32            23.   38
 4.   50          14.   24            24.   37
 5.   40          15.   46            25.   16
 6.   48          16.   27            26.    5
 7.   36          17.                27.    9
 8.   19          18.   26            28.   10
 9.   20          19.   28            29.   35
 10.   31          20.    17           30.   22           

Všeobecné informace:

   Pro školní rok 2017/18 je k dispozici 31 volných míst. Tato volná kapacita postačila na přijetí dětí narozených do 11.6. 2014. K zápisu se dostavilo 50 dětí, z toho 48 s trvalým pobytem v obci.

Volná místa se obsadila postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším na celotýdenní docházku do naplnění volné kapacity školy. Při přijímání byla dodržena všechna stanovená kriteria.

Informace pro přijaté žadatele:

1) Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Lze vyzvednout osobně nebo na 1.informativní schůzce.

2) Žádám důrazně zákonné zástupce přijatých dětí, kteří  podávali žádost i do jiné MŠ, ve které byli přijati, aby neprodleně informovali vedení školy, ve které MŠ zahájí docházku od 1.9.2017. V případě, že nenastoupíte docházku v MŠ Kamenice, oznamte změnu na email:ms.kamenice@seznam.cz.

3)1.TŘÍDNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ se koná  15.6. 2017 od 15 hodin v budově MŠ.Účast je velmi důležitá a bez dětí !!!

4) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : 31.8. 2017   9-11 hodin, 13-15 hodin

Informace pro nepřijaté žadatele:

1) Zákonní zástupci nepřijatých dětí si rozhodnutí  osobně vyzvedávají v MŠ  29.5.- 31.5. 2017  v době od 6,45 do 16,45 hod.

2) Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přijatými dětmi jsou možná i ti, kteří podali žádost do jiné MŠ, mají šanci být přijati dodatečně ještě žadatelé, kteří se umístili těsně v pořadníku.Jejich zákonní zástupci budou kontaktování ihned, jakmile obdržíme zprávu o uvolnění místa.

3) V případě, že zákonní zástupci nepřijatých dětí budou chtít podat odvolání proti nepřijetí svého dítěte k rukám ředitelky, rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.  Posoudí dodržení stanovených kriterií – předškolní věk a přijetí dle věku u dětí s trvalým bydlištěm v obci. Žádné jiné důvody odvolání – jako samoživitelky, potřeba začít pracovat, přijatý sourozenec apod. nejsou akceptovány. 

                                                                          Mgr. Jana Boučková - ředitelka :)

 

Žádost o změnu typu docházky z částečné na celotýdenní od 1.9.2017

školního roku 2017/18 ke stažení zde:  ----

Prosím, vyplňte a předejte třídním učitelkám do 30.4.2017

Na pozdější nebude brán zřetel z důvodu zápisu a přijetí nových dětí.

Týká se pouze rodičů dětí s částečnou docházkou !!!

====================================================

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

           Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

   ZÁPIS DO MŚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


          se koná  ve středu  3. 5. 2017 od 10 hod. do 15 hod.

                         v ředitelně Mateřské školy Kamenice. 

S sebou přineste : 

 • kompletně elektronicky vyplněnou žádost ( 1 list A4 oboustranně )
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizí státní příslušníci povolení k pobytu 

Důležité informace:

    Žádost o přijetí je ke stažení a vyplnění ZDE :

   již není k dispozici, zápis ukončen

    Elektronicky vyplňte,vytiskněte,podepište+s dalšími potvrzeními přineste originál v den zápisu    

    (potvrzení lékaře,zprávy odb. lékaře,OÚ Kamenice-matrika o trvalém pobytu dítěte-poplatek 50 Kč )

     Následně vám bude přiděleno registrační číslo přijaté žádosti.

     Na neúplné žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.

     Nezáleží na pořadí, v jakém se k zápisu dostavíte!!! Dostavte se, pokud možno, s dítětem. 

     Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku.

Kriteria pro přijetí :

1) Děti nar. do 31.8.2012 -povinná předškolní docházka-s trvalým pobytem v obci+osady 

2) Děti nar. od 1.9.2012–31.8.2013 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady

3) Děti nar. od 1.9.2013 s trvalým pobytem v obci Kamenice+osady 

4) Děti do 31.8.2012 -povinná předškolní docházka- bez trvalého pobytu v obci či osadě

Osady Kamenice: Ládeves,Ládví,Nová Hospoda,Olešovice,Skuheř,Struhařov,Štiřín,Těptín,Všedobrovice

Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na celotýdenní docházku do naplnění volné kapacity školy.

 Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si ho uschovat ) na webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ.Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky !!! Zákonní zástupci nepřijatých dětí si na základě podpisu musí vyzvednout rozhodnutí v MŠ osobně, nevyzvednutá budou zaslána do vlastních rukou.

1)      o přijetí k předškolnímu  vzdělávání  rozhoduje  ředitelka  mateřské  školy  podle  ustanovení  § 34 odst. 4,  § 165odst.2  písm. b)  a § 183  odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání ( školský zákon ) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů  

2)   Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30ti dnů od zahájení řízení v první lhůtě bez zbytečného odkladu

3)   Během správního řízení mají účastníci řízení právo nahlížet do spisu, doplňovat ho, pořizovat opisy, kopie  atd.

4)   Účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem 

5)   Správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem  nebo zdravotním stavem 

6)   Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu  správního řízení: 

7)   Termín  pro  vyjádření  účastníků  řízení  k  podkladům  pro  rozhodnutí  dle  § 36  odst. 3  zákona č. 500/2004  Sb., správní  řád  je :  10.5. 2017  od  11  do 13 hod.  v MŠ. 

8)   Termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování je 25. 5. 2017.

9)    Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly bude zveřejněn nejpozději 1.6.2017. 

10)  Rozhodnutí se osobně vyzvedávají v MŠ  29.5.-31.5. 2017  v době 6,45-16,45hod.             

11)  Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 1.6.2017 na uvedenou adresu.       

     Pokud budou zákonní zástupci podávat žádosti do více předškolních zařízení, žádám neprodleně o písemné sdělení, do jaké MŠ skutečně nastoupí docházku od 1.9.2017, stačí na email MŠ: ms.kamenice@seznam.cz z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti. Máme pak možnost, když přijatý uchazeč nenastoupí, přijmout dalšího zájemce dle věkového pořadníku. 

     V letošním roce máme 42 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, ale ještě nám nejsou známy počty dětí s odkladem školní docházky. Počítáme zhruba se 35ti volnými místy.   

                                                                                                Mgr. Jana Boučková - ředitelka

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání    (školský zákon ) v platném znění

§ 34 Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 =================================================

  MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE,OKRES PRAHA - VÝCHOD

Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

   Výsledky přijímacího řízení                           školní rok 2016/2017 od 1.9.2016

 SEZNAM  REGISTRAČNÍCH  ČÍSEL  PŘIJATÝCH  ŽADATELŮ

Pořadí   Registr.č. Pořadí  Registr.č.  Pořadí  Registr.č.   

 1.             15         10.           11           19.           9  
 2.             48         11.            7            20.          41
 3.             37         12.           47           21.          44
 4.             23         13.           33           22.          31
 5.              8          14.            4            23.          21
 6.             51         15.                       24.          30
 7.             22         16.            5            25.          36
 8.              2          17.           52           26.          45
 9.             29         18.           20                               

Všeobecné informace:

   Pro školní rok 2016/17 je k dispozici 26 volných míst. Tato volná kapacita postačila na přijetí dětí narozených do 6.4. 2013. Stanovená kriteria pro přednostní přijetí :  -  všechna byla dodržena

a)      Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky  –tj. děti nar. do 31.8.2011

b)      Trvalý pobyt dítěte v obci Kamenice + obcích v její působnosti - volná místa se obsadila postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším na celotýdenní docházku do naplnění volné kapacity školy.

Informace pro přijaté žadatele:

1) Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Lze vyzvednout osobně nebo na 1.informativní schůzce.

2) Žádám důrazně zákonné zástupce dětí, kteří  podávali žádost i do jiné MŠ, ve které byli přijati, aby neprodleně informovali vedení školy, ve které MŠ zahájí docházku od 1.9.2016. V případě,že nenastoupíte docházku v MŠ Kamenice, oznamte změnu na email:ms.kamenice@seznam.cz.

3)1.TŘÍDNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ se koná  14.6. 2016 od 15 hodin v budově MŠ.Účast je velmi důležitá a bez dětí !!!

4) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : 31.8. 2016   9-11 hodin, 13-15 hodin

Informace pro nepřijaté žadatele:

1) Zákonní zástupci nepřijatých dětí si rozhodnutí  osobně vyzvedávají v MŠ  16.5. a 17.5. 2016  v době od 6,45 do 16,45 hod.

2) Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přijatými dětmi jsou i ti, kteří podali žádost do jiné MŠ, mají šanci být přijati dodatečně ještě žadatelé, kteří se umístili těsně v pořadníku, tj. nar. po 6.4.2013Jejich zákonní zástupci budou kontaktování ihned, jakmile obdržíme zprávu o uvolnění místa.

3) V případě, že zákonní zástupci nepřijatých dětí budou chtít podat odvolání proti nepřijetí svého dítěte k rukám ředitelky, rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.  Posoudí, zda byla dodržena stanovená kriteria – předškolní věk a přijetí dle věku u dětí s trvalým bydlištěm v obci. Žádné jiné důvody odvolání – jako samoživitelky, potřeba začít pracovat, přijatý sourozenec apod. nejsou akceptovány. 

                                                                          Mgr. Jana Boučková - ředitelka :)